Samong TDTI พร้อมเสนอตัวในการทำ Digital Transformation ของธุรกิจใ้ห้คุณ

บริการขับเคลื่อนธุรกิจของคุณด้วยระบบดิจิทัล

Digital Transformation Services

Digital Transformation services ?

การขับเคลื่อนด้วยดิจิทัลคืออะไร ?

 • ศึกษาการดำเนินการธุรกิจที่ดำเนินการอยู่
 • ลดขั้นตอนการทำงานอย่างไร
 • ลดความสูญเสียในกระบวนการอย่างไร
 • ปรับขั้นตอนการทำงานโดยเอาดิจิทัลเข้ามาใช้งาน
 • เพิ่มความคล่องแคล่วด้วยการปรับทั้งองค์กรสู่ดิจิทัล
 • วัฒนธรรมการบริหารองค์กรยุคใหม่

ข้อดีจากการทำ Digital Transformation

ประสิทธิภาพและผลกำไรเมื่อขับเคลื่อนด้วยดิจิทัล

 • เพิ่มความรวดเร็วในขั้นตอนการดำเนินงานภายในองค์กร
 • ลดความผิดพลาด เพิ่มความแม่นยำในทุกขั้นตอน
 • ลดต้นทุน เพิ่มผลกำไร
 • เพิ่มยอดขาย สร้างรายได้ สร้างกำไร
 • บริหารและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า
 • ช่องทางใหม่ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ
list-image

ศึกษาขั้นตอนการดำเนินงาน

เพื่อศึกษาปัญหาและโอกาสในการปรับปรุง

list-image

สร้างระบบงานใหม่คู่ขนาน

สร้างทีมนักพัฒนา อบรมและสร้างระบบใหม่

list-image

ปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัล

เปลี่ยนผ่านสู่แพลตฟอร์มใหม่

Views: 40