ขั้นตอนการดำเนินการ ในการเข้าร่วมโครงการ.

  • การเตรียมพร้อมด้านทีมงาน
  • การเตรียมพร้อมด้านเงินลงทุน
  • การเตรียมพร้อมด้านรูปแบบของธุรกิจ
  • การเตรียมพร้อมด้านเทคนิคการพัฒนา

หากมีข้อสงสัย หรือขาดความพร้อมในด้านต่างๆ ท่านสามารถขอคำปรึกษาได้เพิ่มเติม  092-8824291

Get Start

ประการแรก ท่าน คือ ผู้ที่ต้องการทำธุรกิจทางด้าน ดิจิทัลแพลตฟอร์ม มีความเข้าใจความแตกต่างระหว่างแอพพลิเคชั่นทั่วไป กับ การให้บริการแพลตฟอร์มขนาดใหญ่ได้ดีพอสมควร

ประการที่ สอง ท่าน มีทีมงานในอุดมการณ์เดียวกัน 3-5 ท่าน และ 1 ในนั้นมีความสนใจ ความสามารถในการเขียนซอฟต์แวร์ภาษาใดๆ ก็ได้.

ด้านการเงิน  ท่าน ควรมีความพร้อมด้านการลงทุนประมาณ 3 – 5 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นส่วนการดำเนินการแรก 1.5 ล้านบาท เมื่อตกลงเข้าร่วมโครงการ และเพื่อเป็นส่วนสำรองของท่านเองในการบริหารทีมงาน ในระหว่างการพัฒนา การทดสอบ

ท่านควรจะต้องมี Business Model Canvas หรือ กรอบการดำเนินการธุรกิจ  ที่ท่านจะต้องเข้าใจว่า ท่านกำลังจะแก้ไขปัญหา หรือ Painpoint อะไรของใคร  ท่านจะมีรายได้เข้ามาอย่างไร  จะมีค่าใช้จ่ายอย่างไร

ในด้านเทคนิคการพัฒนา  เรามีความพร้อมที่จะช่วยท่าน ไม่ว่าท่านและทีมงานจะมีประสบการณ์มาจากเครื่องมือ framework ชนิดใด  แต่ท่านจะต้องเรียนรู้เครื่องมือใหม่  เพื่อให้ทำงานไปบนมาตรฐานเดียวกันกับแพลตฟอร์มอื่นๆ เพื่อประโยชน์และต้นทุนในการพัฒนาของท่านเอง

ติดต่อเรา 092-8824291

    Views: 247