สมองซิตี้ : เมืองสติปัญญา เป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสังคมของภาคประชาชน

สมองซิตี้ เป็น ระบบนิเวศภาคการตลาดของอุตสาหกรรมดิจิทัล Samong TDTI

ภาระกิจ : เป็นสื่อกลาง ลดความเหลื่อมล้ำ ลดหนี้ครัวเรือน ลดปัญหาสังคมผู้สูงอายุ

Views: 1