ธรรมะ ธรรมชาติ สายทาง สายธาร สายกลาง แห่งชีวิต

  • มนุษย์เสาะแสวงหาสิ่งใดเล่า หากมิใช่ความสุข
  • ความสุขใดเล่า จะเท่าความสงบ และ สันติ ไม่มี
  • ทุกข์ สุข คือ เครื่องขัดเกลา ฝึกสติ ให้ปฏิบัติ ให้ตื่นรู้ ตั้งตัว ปรับจิต อยู่เสมอ
  • เมื่อปฏิบัติเช่นนั้นเป็นนิจ กายใจก็พบสุข

สติของฉัน คือ แนวทางการออกแบบ ดิจิทัลแพลตฟอร์ม สำหรับ ทุกคน ทุกชีวิต ที่ต้อง ใช้ชีวิตอยู่ประกอบการงาน ดูแลทุกคนในครอบครัว ให้มีสุข สติของฉัน จึงเป็นเครื่องมือคู่กาย คู่ใจของท่าน แล้วแต่ที่ท่านจะไหว้วาน

สติของฉัน จึงกว้างไกลไพศาล อ่อนโยน และเป็นธรรม ใช้ดี ได้ดี

Views: 16