เนื่องในการเปิดเวบไซต์ของเรา เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่อง ดิจิทัล จึงควรที่จะได้รู้จักสถาบันรุ่นพี่ ทั้งหลาย วันนี้จะลองมารวบรวมรายชื่อ ปีเกิด และผลงานของรุ่นพี่เพื่อการอ้างอิงกันบ้างเล็กน้อย

(แต่ยังไม่เรียบร้อยดีนะครับ)

หน่วยงานภาครัฐ

ลำดับชื่อหน่วยงาน(ชื่อย่อ)ปีที่ก่อตั้งวัตถุประสงค์ผลงานโดดเด่น
1กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม MDES
2สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA14 พฤษภาคม 2561จะทำหน้าที่เป็น “Smart Connector” ที่พร้อมส่งเสริมสนับสนุนทุกหน่วยงานในการร่วมคิด ร่วมสร้างสรรค์ และเชื่อมต่อภาครัฐกับประชาชน ให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้ง่าย ทั่วถึง สะดวก โปร่งใส ลดความเหลื่อมล้ำ ด้านภาคธุรกิจก็สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างรวดเร็วพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2561 และ พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562
3สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย
4สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)
5กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม
6ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ (DGTi)
7DEPA2560
8
9
10

หน่วยงานภาคเอกชน และ สถานศึกษา

ลำดับที่ชื่อหน่วยงาน(ชื่อย่อ)ปีที่ก่อตั้ง วัตถุประสงค์ผลงานโดดเด่น
1สมาคมอุตสาหกรรมดิจิทัลไทยปี 2561พัฒนาองค์ความรู้ และบุคลากรด้านดิจิทัลเพื่อผลักดันอุตสหกรรมดิจิทัลให้ตอบสนองกับความต้องการของประเทศ
2บริษัท ดาต้าวัน จำกัดETDA จับมือ ดาต้าวัน MOU พัฒนาระบบยืนยันตัวตน
3

หน่วยงานสถานศึกษา ทางด้านวิชาการ มหาวิทยาลัย

https://thainetizen.org/2015/01/new-thailand-digital-economy-organizations-structure-2015/

Views: 27