นวัตกรรมเทคโนโลยีการพัฒนาซอฟต์แวร์ จะช่วยลดต้นทุนได้อย่างไร ?

iSTEE Framework ช่วยลดต้นทุนค่าแรงงาน

intelligent System Task Event & Entity หรือ iSTEE เป็นกรอบแนวคิด ที่จะถูกนำมาใช้ในทุกระบวนการผลิตซอฟต์แวร์ทำให้เกิดมาตรฐานในการวางแผน รวบรวมความต้องการ วิเคราะ์ออกแบบ พัฒนา ทดสอบ ติดตั้ง นำไปใช้งานและการบำรุงรักษา พร้อมด้วยเครื่องมือพัฒนาแบบเขียนครั้งเดียวนำไปใช้งานได้หลายแพลตฟอร์ม ช่วยลดขนาดจำนวน ทีมนักพัฒนาระบบ

ระบบพันธุกรรมคำสั่ง ช่วยลดต้นทุนการผลิต

นามธรรม และรูปธรรม เปรียบเหมือนคลาสและวัตถุ นำมาใช้พัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยการออกแบบและพัฒนาคลาสต้นกำเนิด iSTEE ที่เปรียบเสมือนธาตุ พื้นฐานของชีวิต คือ ดิน ลม ไฟน้ำ นำมาประกอบรวมสร้างเป็นระบบซอฟต์แวร์และพันธุกรรมคำสั่ง ช่วยประหยัดเวลาารเขียนคำสั่งและลดจำนวนคำสั่งให้น้อยลงเมื่อเทียบกับขนาดงานเดียวกันกับ framework อื่นๆ

ระบบซ่อมบำรุงอัตโนมัติ ช่วยลดต้นทุนบำรุงรักษา

ธรรมชาติของซอฟต์แวร์ไมีมีอะรไสมบูรณ์แบบในทันที การเปลี่ยนแปงเทคโนโลยีที่รวดเร็ว ความต้องการของโครงสร้างที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไป ทำให้ต้องปรับระบบ เพื่อให้การใช้งานต่อเนื่องยาวนาน การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบโครงสร้างฐานข้อมูลแบบกระจายจำเป็นต้องมีระบบการซ่อมบำรุงตัวเองแบบอัตโนมัติ จะช่วยลดภาระงาน ซ่อมแซมบำรุงรักษา สะดวก ง่ายต่อการพัฒนาและอัพเกรดระบบ ลดระยะเวลาการปรับแต่ง

Samong Platform ช่วยลดต้นทุนดำเนินงาน

Samong Platform ช่วยสนับสนุนรองรับการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานในรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบหลานระดับชั้น (Enterprise Architecture) ทำให้การสร้างแพลตฟอร์มขนาดใหญ่ทำได้อย่างรวดเร็ว ช่วยดลข้อผิดพลาด พัฒนาต่อยอดในรูปแบบชิ้นส่วนระบบเพื่อนำไปประกอบเป็นซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่นได้หลากหลาย

ระบบงานกระบวนการสำเร็จรูป ช่วยลดต้นทุนการตลาด

นวัตกรรม iSTEE ทำให้กระบวนการวิวัฒนาการของระบบซอฟต์แวร์ทำได้อย่างรวดเร็ว เกิดการสะสมระบบ ทำให้เพิ่มขีดความสามารถได้อย่างต่อเนื่อง ลดการสูญเสียคำสั่ง เกิดเป็นระบบสำเร็จรูปในหลากหลายมิติอุตสาหกรรม นำไปใช้ทำการตลาดได้หลายกลุ่มเป้าหมาย ทั้งในแนวกว้างและแนวลึก

Views: 91

Leave a comment