สมองซิตี้ : เมืองสติปัญญา เป็นระบบนิเวศดิจิทัล นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสังคมของภาคประชาชน

สมองซิตี้ : เป็น ระบบนิเวศภาคการตลาดของอุตสาหกรรมดิจิทัล Samong TDTI

ภาระกิจ : เป็นสื่อกลาง ลดความเหลื่อมล้ำ ลดหนี้ครัวเรือน ลดปัญหาสังคมผู้สูงอายุ

สมองซิตี้ คือ สมาร์ทซิตี้ภาคประชาชน เป็นระบบนิเวศเมืองสติปัญญาดิจิทัล ที่มีดิจิทัลแพลตฟอร์มหรือ SuperApp จากโครงการ SamongTDTI เปิดให้บริการจำนวนมาก เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิต การทำธุรกรรม การประกอบอาชีพ สร้างงานสร้างรายได้จากดิจิทัล ตลอดทั้งการเป็นแพลตฟอร์มกลาง ในการเป็นช่องทางการนำเข้าผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ

สมองซิตี้ จะลดการเหลื่อมล้ำ โดยการอำนวยการเข้าถึงโอกาส เข้าถึงงาน เข้าถึงแหล่งทุน เข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็ว เชื่อถือได้และค่าใช้จ่ายที่ต่ำ

สมองซิตี้ จะลดหนี้ครัวเรือน เพราะทุกคนในครัวเรือนจะมีงาน มีรายได้จากแพลตฟอร์มในระบบนิเวศ ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ในงานสาขาใดสาขาหนึ่งหรือหลายงานในเวลาเดียวกัน

สมองซิตี้ จะมีส่วนช่วยในการลดปัญาสังคมผู้สูงอายุ โดยจะเป็นแหล่งระดมทุน จากเงินเก็บของผู้สูงอายุที่วางแผนการเงิน โดยนำเงินเก็บส่วนหนึ่ง เช่น คนละ 10,000 บาท จำนวน 1 ล้านคนจะเกิดเป็นเงินทุน 10,000 ล้านบาทสำหรับการบริหารและให้บริการ Data Center ที่จะกลายเป็นศูนย์ข้อมูลของประชาชน สร้างเงิน สร้างผลตอบแทนกลับ ช่วยให้ผู้สูงอายุมีรายได้ และผลจากการที่ทุกครัวเรือนสามารถมีรายได้มีงากจากระบบ ทำให้สมาชิกในครัวเรือนสามารถใช้ชีวิตร่วมกัน พบปะกัน อาศัยในบ้านเรือน ดูแลซึ่งกันและกันมากขึ้น เพิ่มคุณภาพชีวิต แก้ไขปัญหาผู้สูงอายุได้โดยปริยาย

Views: 8

Leave a comment